Verkeerstellingen

Mechanische verkeerstellingen

Eén van de kernactiviteiten van Meetel is het uitvoeren van verkeerstellingen door middel van telslangen. Hiertoe hebben
wij een bestand van circa 400 mechanische tellers. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het bepalen van de meest ideale locatie in een opgegeven wegvak en in het installeren van de kasten. De kasten kunnen bij ons worden gehuurd of wij kunnen apparatuur van de opdrachtgever plaatsen (desgewenst aangevuld met onze eigen apparatuur). Daarnaast verwerken wij de gegevens in overzichtelijke tabellen en leveren deze aan per e-mail.

De door ons uitgevoerde verkeerstellingen onderscheiden zich globaal in twee hoofdcategorieën.

1. Tellen van assenparen

Het aantal passerende voertuigassen wordt geteld en gedeeld door twee. Bij het tellen van assenparen zijn er de volgende mogelijkheden:

  • wel of geen onderscheid naar rijrichting
  • wel of geen onderscheid tussen fietsen en motorvoertuigen
  • beide: zowel onderscheid naar rijrichting als naar fietsen en motorvoertuigen

Voor de meeste wegen volstaat 1 teller per locatie.

2. Classificeren

Verkeer wordt ingedeeld in snelheids- en lengteklassen, per klasse wordt geteld. Opmerkingen bij classificaties:

  • de apparaten van het type SCCL (classifier), kunnen maximaal 24 klassen registreren (bijv. 6 snelheidsklassen en 4 lengteklassen).
  • de apparaten van het type SCA (classifier), kunnen maximaal 120 klassen registreren (deze apparaten kunnen goed ingezet worden bij een snelheidsmeting).
  • voor classificaties op wegen (2×1 rijstrook zonder middengeleider) met een te verwachten intensiteit van minder dan 4000 motorvoertuigen per dag kunnen we volstaan met 1 classifier.
  • voor classificaties op wegen (2×1 rijstrook zonder middengeleider) met een te verwachten intensiteit van meer dan 4000 motorvoertuigen per dag zullen 2 classifiers ingezet worden, tenzij een geschikte middengeleider aanwezig is.
  • voor classificaties op wegen met 2 x 2 rijstroken zullen altijd 3 classifiers ingezet worden en er dient een geschikte middengeleider aanwezig te zijn.

Zeer langzaam rijdend verkeer (minder dan 10 km/h) kan niet correct geclassificeerd worden.

Visuele verkeerstellingen

Op het moment dat mechanische verkeerstellingen niet de juiste nauwkeurigheid opleveren, of dat er uitgebreider onderzoek verricht dient te worden, maakt Meetel gebruik van visuele tellingen. U kunt hierbij denken aan het in kaart brengen van kruispuntstromen of verkeersknooppunten.

Bij het uitvoeren van visuele tellingen maakt Meetel gebruik van de zogenaamde “Runner”. Runner is een elektronische handteller die visuele verkeerstellingen snel en overzichtelijk laat verlopen. Of een telling nu met één of met tien Runners wordt uitgevoerd, alle gegevens komen geheel geautomatiseerd samen in één overzicht met onderscheid naar rijrichting en voertuigtype. Zo kan van een ogenschijnlijk chaotisch en druk verkeersplein in één oogopslag duidelijk worden hoe het verkeer zich beweegt.

De Meeteller

De online onderzoeksmonitor van Meetel,
voor al uw verkeersonderzoeken!

logo meetel verkeersonderzoek en verkeerstellingen